Syaikh Yasin bin Isa Al-Faddani

Tidak ada komentar 8074 views
 1. Karya-karya Syaikh Yasin Al-Faddani

 

Syaikh Yasin dikenal sebagai ulama yang produktif dalam menulis, karya beliau mencapai ratusan, sehingga al-Habib Saqqaf bin Muhammad Assegaf seorang ulama Hadhramaut memujinya dengan sebutan “Imam Suyuthi pada zamannya” lantaran karyanya yang demikian banyak.

 

Ulama kelahiran abad 20 ini menghasilkan karya-karya yang tak kurang dari 100 judul, yang semuanya tersebar dan menjadi rujukan lembaga-lembaga Islam, pondok pesantren, baik itu di Mekkah maupun di Asia Tenggara. Sejumlah murid dan peneliti kini mulai berusaha menginventasrisir, mengkodifikasi dan menerbitkan karya-karya tersebut. Kabarnya hingga saat ini baru sebanyak 97 kitab (diantaranya 9 kitab tentang ilmu hadits, 25 kitab tentang ilmu dan ushul fiqih, 36 kitab tentang ilmu falak, dan sisanya tentang ilmu-ilmu yang lain).

 

Bahkan kitab beliau al-Fawaid al-Janiyyah dijadikan materi silabus mata kuliah ushul fiqh di Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar Mesir. Sebagaimana diakui oleh kalangan para ulama yang mengetahui kadar keilmuan beliau, faktor susunan bahasa yang tinggi dan sistematis serta isinya yang padat menjadikan karya Syaikh Yasin dijadikan oleh para ulama dan pelajar sebagai rujukan.

 

Meskipun Syaikh Yasin al-Faddani mampu bertutur dalam bahasa Melayu, namun beliau menulis seluruh karyanya dalam bahasa Arab. Karya beliau yang terdiri dari kitab fiqh, hadits, balaghah, tarikh, falak, sanad serta dalam cabang ilmu yang lain antara lain:

 1. Fath al-‘Allam fi Syarh Bulugh al-Maram
 2. Ad-Durr al-Madhud fi Syarh Sunan Abu Dawud 20 jilid
 3. Nail al-Ma’mul Hasyiyah ‘ala Ghayat al-Wushul ‘ala Lubb al-Ushul
 4. Al-Fawaid al-Janiyyah ‘ala Qawa’id al-Fiqhiyyah (terbit tahun 1417 H/1996 M)
 5. Syarh Jauhar Tsamin fi Arba’in Haditsan min Ahadits Sayyid al-Mursalin li al-‘Ajluni
 6. Syarh al-Musalsal bi al-‘Itrat ath-Thahirah
 7. Bulghat al-Musytaq fi ‘Ilm Isytiqaq
 8. Tashnif as-Sama’ fi Mukhtashar ‘Ilm al-Wadha’
 9. Hasyiyah ‘ala Risalah Hajar Zadah fi ‘Ilm Wadha’
 10. Idhah an-Nur al-Lami’ Syarh al-Kaukab as-Sathi’
 11. Hasyiyah ‘ala al-Asybah wa an-Nadzair fi Furu’ Fiqh asy-Syafi’i li as-Suyuthi
 12. Bughyat Musytaq Syarh al-Luma’ Abi Ishaq
 13. Ta’liqat ‘ala Luma’ Abi Ishaq asy-Syirazi fi ‘Ilm Ushul
 14. Hasyiyah ‘ala at-Talaththuf fi Ushul Fiqh
 15. Hasyiyah ‘ala al-Qawa’id al-Kubra li al-‘Izz bin Abdissalam
 16. Tatmim ad-Dukhul Ta’liqat ‘ala Madkhal al-Wushul ila ‘Ilm al-Ushul
 17.  Ta’liqat ‘ala Syarh Mandzumah az-Zamzami fi Ushul at-Tafsir
 18. Taqrir al-Maslak li Man Arada ‘Ilm Falak
 19. Al-Khamaliyah Syarh Mutawasith ‘ala Tsamarat al-Wasilah
 20. Ar-Riyadh Nadzrah Syarh Nadzm al-‘Alaliy al-Muntatsirah fi al-Maqulat al-‘Asyrah
 21. Syarh ‘ala Risalah al-Adhud fi al-Wadha’
 22. Tatsnif as-Sami’ Mukhtashar fi ‘Ilm al-Wadh’i
 23. Syarh ‘ala Mandzumah Zubad li Ibni Ruslan fi al-Fiqh Syafi’i
 24. Kaukab al-Anwar fi Asma’ an-Nujum as-Samawiyah
 25. Al-Mukhtashar al-Muhadzdzab fi Istikhraj al-Auqat wa al-Qiblat bi ar-Rubu’ al-Mujayyab
 26. Manhal al-Ifadah Hawasyi ‘ala Risalah Adab al-Bahts wa al-Munadzarah li Thasy Kubra Zadah
 27. Ad-Durar an-Nadhid Hasyiyah ‘ala Kitab at-Tamhid li al-Asnawi fi Ushul Fiqh asy-Syafi’i
 28. Janiyy ats-Tsamar Syarh Mandzumah Manazil Qamar
 29. Thabaqat asy-Syafi’iyyah al-Kubra
 30. Thabaqat asy-Syafi’iyyah ash-Shughra
 31. Thabaqat ‘Ulama al-Ushul wa al-Qawa’id al-Fiqhiyyah
 32. Thabaqat ‘Ulama al-Falak wa al-Miqat
 33. Thabaqat Masyahir an-Nuhah wa Tasalsul Akhdzihim
 34. Al-Mawahib al-Jazilah Syarh Tsamrah al-Wasilah fi al-Fala
 35. Al-Fawaid al-Jamilah Syarh Kabir ‘ala Tsamarah al-Wasilah
 36. Husn ash-Shiqayah Syarh Kitab Durus al-Balaghah
 37. Risalah fi ‘Ilm al-Manthiq
 38. Ittihaf al-Khallan Taudhih Tuhfat al-Bayan fi ‘Ilm al-Bayan
 39. Ar-Risalah al-Bayaniyyah ‘ala Thariqat as-Sual wa al-Jawab
 40. Tanwir al-Bashirah bi Thuruq al-Isnad asy-Syahirah (terbit tahun 1403 H/1983 M)
 41. Al-Qaul al-Jamil bi Ijazah as-Sayyid Ibrahim bin Aqil
 42. Al-Isyadat fi Asanid Kutub an-Nahwiyyah wa ash-Sharfiyyah
 43. Al-‘Ujalah fi al-Hadits al-Mutsaltsal
 44. Asma al-Ghayah fi Asanid asy-Syaikh Ibrahim al-Hazazmi fi al-Qiraah
 45. Al-Asanid al-Kutub al-Haditsiyyah as-Sab’ah
 46. Al-‘Iqd al-Fard min Jawahir al-Asanid
 47. Ithaf al-Bararah bi Ahadits al-Kutub al-Haditsiyyah al-‘Asyrah (terbit tahun 1403 H/1983 M)
 48. Ithaf al-Mustafid bi an-Nur al-Asanid
 49. Qurrat al-‘Ain fi Asanid A’lam al-Haramain
 50. Ithaf Uli al-Himam al-‘Aliyyah bi al-Kalam ‘ala al-Hadits al-Musalsal al-Awwaliyyah
 51. Al-Waraqat fi Majmu’ah al-Musalsalat wa al-Awail wa Asanid al-‘Aliyyah (terbit tahun 1406H/1986M)
 52. Ad-Durr al-Farid min Durar al-Asanid
 53. Al-Muqtathaf min Ithaf al-Kabir bi Makkiy
 54. Ikhthiyar wa Ikhtishar Riyadh Ahli Jannah min Atsar Ahli as-Sunnah li ‘Abdul Baqi’ al-Ba’li al-Hanbali
 55. Al-Arba’un Haditsan min Arba’in Kitan ‘an Arba’in ‘an Arba’in Syaikhan (terbit tahun 1429 H/2008 M)
 56. Al-Arba’un al-Buldaniyyah Arba’un Haditsan ‘an Arba’in ‘an Arba’in (terbit tahun 1407 H/1987 M)
 57. Al-Arba’un Haditsan Mutsaltsal bi an-Nuhad ila al-Jalal as-Suyuthi
 58. As-Salasil al-Mukhtarah bi Ijazah al-Muarrikh as-Sayyid Muhammad bin Muhammad Ziyarah
 59. Fath ar-Rabb al-Majid fi Ma li Asyyakhi min Faraid al-Ijazah wa al-Asanid
 60. Ailsilah al-Wushlah Majmu’ah Mukhatarah min al-Hadits al-Mustalsal
 61. Faidh ar-Rahmani bi Ijazat Samahah al-‘Allamah al-Kabir Muhammad Taqi al-‘Utsmani (terbit tahun 1406 H/1986 M)
 62. Nihayat al-Mathlab fi ‘Ulum al-Isnad wa al-Adab
 63. Ad-Durar an-Nadzir wa ar-Raudh an-Nadzir fi Majmu’ al-Ijazah bi Tsabat al-Amir
 64. Al-‘Ujalah al-Makkiyyah
 65. Al-Waraqat ‘ala al-Jawahir ats-Tsamin fi al-Arba’in Haditsan min al-Hadits Sayyid al-Mursalin ; dan
 66. Ta’liqat ‘ala Kifayat al-Mustafiq li asy-Syaikh Mahfudz at-Turmusi
 67. Tahqiq al-Jami’ al-Hawi fi Marmiyat asy-Syarqawi
 68. Ittihaf ath-Thalib as-Sirri bi al-Asanid ila al-Wajih al-Kuzbari
 69. Al-Asanid al-Faqih Ahmad bin Hajar al-Haitami al-Makki (terbit tahun 1429H/2008M)
 70. Faidh ar-Rahman fi Tarjamah wa Asanid asy-Syaikh Khalifah bin Hamd an-Nabhan
 71. Al-Waslu ar-Rati fi Asanid Syihab Ahmad al-Mukhallati
 72. Faidh al-Muhaimin fi Tarjamah wa Asanid as-Sayyid Muhsin
 73. Madmah al-Wujdan fi Asanid asy-Syaikh Umar Hamdan
 74. Faidh al-Ilah al-‘Ali fi Asanid ‘Abdil Baqi al-Ba’li al-Hanbali
 75. Al-Maslak al-Jaliy fi Tarjamah wa Asanid asy-Syaikh Muhammad ‘Aliy (terbit tahun 1408 H/1988 M)
 76. Ithaf al-Ikhwan bi Ikhtishar Majma’ al-Wujdan (terbit tahun 1406H/1986M)
 77. Ittihaf al-Ikhwan bi Ikhtishar Madmah al-Wujdan fi Asanid asy-Syaikh Umar Hamdan
 78. Ittihaf as-Samir bi Auham Ma fi Tsabat al-Amir
 79. Ijazah as-Sayyid Muhammad ‘Alawi al-Maliki
 80. Ijazah asy-Syaikh Aiman Suwaid
 81. Al-Irsyad as-Sawiyyah fi Asanid al-Kutub an-Nahwiyyah wa ash-Sharfiyyah
 82. Bughyat al-Muris fi ‘Ilm al-Asanid
 83. Ta’liqat ‘ala al-Awail as-Sunbuliyyah
 84. Al-Awail as-Sunbuliyah wa Dhailuha (terbit tahun 1427 H/2006 M)
 85. Ta’liqat ‘ala al-Awail al-‘Ajluniyyah
 86. Ta’liqat ‘ala Tsabat asy-Syanwani
 87. Ta’liqat ‘ala Tsabat asy-Syibrazi
 88. Ta’liqat ‘ala Tsabat al-Kazbari al-Hafidz
 89. Tsabat al-Kazbari (terbit tahun 1403 H/1983 M)
 90. Ta’liqat ‘ala Husn al-Wafa li Ikhwan ash-Shafa
 91. Ad-Durr an-Natsir fi Ittishal bi Tsabat al-Amir
 92. Ar-Raudh al-Fa-ih wa Bughyat al-‘Adi wa ar-Raih bi Ijazah al-Ustadz Muhammad Riyadh al-Malih
 93. Ar-Raudh al-Fa-ih wa Bughyat al-Ghadi wa ar-Raih (terbit tahun 1426H/2005M)
 94. Al-‘Ujlah fi Ahadits al-Musalsalah (terbit tahun 1405 H/1985 M)
 95. Al-‘Iqd al-Farid min Jawahir al-Asanid
 96. Uqud al-Lujain fi Ijazah Syaikh Ismail Zain
 97. Faidh al-Bari bi Ijazah al-Wajih as-Sayyid ‘Abdurrahman al-Anbari
 98. Faidh al-Mabdi bi Ijazah asy-Syaikh Muhammad ‘Audh az-Zabidi (terbit tahun 1429 H/2008 M)
 99. Al-Kawakib ad-Darari fi Ijazah Mahmud bin Sa’id al-Qahiri
 100. Al-Kawakib as-Siyarah fi Asanid al-Mukhtarah
 101. Masyjarah bi Asanid al-Fiqh asy-Syafi’i
 102. Al-Muqtathif min Ittihaf al-Akabir bi Asanid al-Mufti Abdul Qadir
 103. Al-Mawahib al-Jazilah wa al-‘Uqud al-Jamilah fi Ijazah al-‘Allamah al-Bahhatsah al-Musyarik asy-Syaikh Abi Yahya Zakaria bin Abdullah Bila
 104. An-Nafhat al-Maskiyyah fi Asanid al-Makkiyyah (terbit tahun 1409H/1989M)
 105. An-Nafhat al-Hasaniyyah (terbit tahun 1396 H/1976 M)
 106. Nahj as-Salamah fi Ijazah ash-Shafi Ahmad Salamah
 107. Al-Wafi bi Dzail Tadzkar al-Masafi bi Ijazah Syaikh Abdullah al-Jarafi (terbit tahun 1429 H/2008 M)
 108. Al-Washl ar-Ratibi fi Tarjamah wa Asanid Syihab Ahmad al-Mukhallati
 109. Al-Washl as-Sami bi Ijazah Sayyid Muhammad al-Hasyimi
 110. Dan masih banyak yang lainnya.

Semua kitab beliau dari no. 40 merupakan kitab dalam bidang ilmu sanad.

Namun sayang, agak sukar menjumpai karya-karya tersebut di tanah air. Karya beliau lebih banyak dicetak di Beirut dan Syiria. Selebihnya masih tersimpan dalam bentuk makhtutat di pustaka pribadi almarhum. Bahkan, karyanya yang fundamental dalam bidang hadits, Fath al-‘Allam dan ad-Durr al-Mandhud masih dalam bentuk manuskrip (penelitian tahun 2010).

 

Terkait karya ulama yang juga ahli fikih ini, ada beberapa perkara yang menarik. Pertama, Syeikh Fadani ternyata pernah menulis empat kitab arba’in (hadits 40) sekaligus. Kitab hadits 40 yang telah mencuri perhatian kaum muslimin selama berabad-abad ialah al-Arba’in an-Nawawiyyah karya Imam an-Nawawi (w. 676 H/1278 M). Sudah selayaknya juga, Syaikh Yasin yang menulis 4 versi kitab arba’in mendapat apresiasi yang sama dalam arti yang luas di kalangan umat Islam. Antara kitab arba’in beliau yaitu al-Arba‘un al-Buldaniyah, al-Arba’un Haditsan, Syarh al-Jauhar ats-Tsamin fi Arba’in Haditsan dan al-Arba’un Haditsan Musalsalah.

 

Kedua, karya Syaikh Yasin didominasi oleh kitab sanad yang ditulis dengan sangat teliti. Hampir dipastikan, setiap ilmu yang beliau tuntut ada susur galurnya hingga ke sumber pertama. Hal ini, setidaknya menyiratkan nilai ketekunan, ketulenan (otoritatif) dan keberkahan ilmu. Dengan ketekunan memelihara silsilah keilmuan itulah para ulama menyebutnya sebagai al-Musnid ad-Dunya (pemegang sanad di dunia) atau al-Musnid al-‘Ashr (pakar sanad zaman ini).
Selanjutnya…..